Holidays
Dương ngày

Dương ngày ở

CountryDateHolidays
20 Tháng Hai 2023 2023
19 Tháng Hai 2024 2024
17 Tháng Hai 2025 2025
16 Tháng Hai 2026 2026
15 Tháng Hai 2027 2027
21 Tháng Hai 2028 2028
Capitale:
CurrencyCode: CAD
Population: 33679000

Additional Details

19/02/2024 12:00:00 SA

No long week end you will have just 1 day off.
CountryDateHolidays
25/12/2017 Ngày Giáng sinh
26/12/2017 St Stephen's ngày
01/01/2018 New Year's Day
19/02/2018 Ngày gia đình
19/02/2018 Di sản ngày
19/02/2018 Dương ngày
19/02/2018 Louis Riel ngày
17/03/2018 Saint Patrick's Day
01/04/2018 Thứ hai phục sinh
01/04/2018 Thứ sáu
23/04/2018 Saint George's Day
21/06/2018 Ngày quốc gia của Thổ dân
24/06/2018 Khám phá ngày
01/07/2018 Canada ngày
12/07/2018 Orange của ngày
06/08/2018 New Brunswick ngày
06/08/2018 Civic Holiday
06/08/2018 Di sản ngày
06/08/2018 Natal ngày
20/08/2018 Cúp vàng cuộc diễu hành ngày
20/08/2018 Khám phá ngày
08/10/2018 Lễ Tạ ơn
11/11/2018 Remembrance Day
11/11/2018 Thỏa thuận ngừng bắn ngày
01/01/9999 Ngày gia đình
01/01/9999 Lao động ngày
01/01/9999 Quốc gia vào ngày Patriots
01/01/9999 Victoria Day